ตามที่ทางโรงแรมบางนา ไพรด์  ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ มีรายละเอียดดังนี้

          1.ข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง

          2.น้ำดื่ม จำนวน 1 แพ็ค

   ทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ขอขอบพระคุณทางโรงแรมเป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :