ตามที่ บริษัท บางกอกโฟม จำกัด ได้ร่วมบริจาคชุดที่นอน จำนวน ๑๐๐ ชิ้น และหมอนสุขภาพ จำนวน ๑๐๐ ใบ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ

   โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จักขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำอุปกรณ์ของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :