ตามที่ มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และวัดปทุมวนาราม พร้อมด้วยโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดส่ง FACE SHIELD จำนวน ๒๐๐ ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ นั้น

   โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ จักขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำอุปกรณ์ของท่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :