ตามที่ทาง บริษัท ลอง 88 จำกัด (RAN Cosmetic) ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ Ran The Hygienic Hand Cleanser ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ มีรายละเอียดดังนี้

       1. Ran The Hygienic Hand Cleanser Alcohol 75% จำนวน 100 ขวด

   ทางโรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ขอขอบพระคุณทางบริษัทฯเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง :