ประวัติแพทย์

นพ. อนุภัทร ทั่งทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์

ภาษา : ไทย , อังกฤษ , รัสเซีย
 
การศึกษา : - Pavlov First Saint Petersburg State Medical 
University,Russia ปี พ.ศ. 2560
                - วุฒิบัตรหลักสูตร "อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์" รุ่นที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2563