ประวัติแพทย์

พญ. จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ

สาขา : อายุกรรม

ภาษา : ไทย , อังกฤษ

การศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต   ปี พ.ศ. 2544 

วุฒิบัตร : สาขาอายุรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2551, อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ ปี พ.ศ. 2553