image
ตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ
image
ตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ
image
ตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

ตรวจสุขภาพ คนประจำเรือ

ทีมแพทย์ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

  • นายแพทย์อนุภัทร ทั่งทอง
  • แพทย์หญิงแป้งร่ำ ยงเจริญ

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย  

     โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือเพื่อ แสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการปฏิบัติงานทางเรือเดินทะเล

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

คลินิกตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ  โทรศัพท์  0-2363-9222  ต่อ 1132

เวลาทำการ พฤหัส - อาทิตย์  08.00 - 17.00 น.