image
ศูนย์ไตเทียม
image
ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

         ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน และไตวายเรื้อรังตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานของสมาคมโรคไต เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • เครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง
  • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์(RO) อัตราผลิต 600 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 2 ระบบ
  • เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ชนิดเคลื่อนที่ อัตราผลิต 1.8 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีไฟฟ้าดับ
  • พยาบาลไตเทียม ผ่านการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากสถาบันที่ได้รับการ รองรับมาตรฐาน จากสภาการพยาบาลและสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และอยู่ภายใต้การควบคุม ของอายุรแพทย์โรคไต
  • (หมายเหตุ: กรณีฉุกเฉิน มีพยาบาลไตเทียม ให้บริการ 24 ชั่วโมง)

 

การบริการ

  • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำแผนก
  • ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินที่แผนก ICU
  • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคไตที่เตรียมมาบำบัดทดแทนไต
  • ผู้ป่วยประกันสังคม และผู้ป่วยข้าราชการ สามารถเบิกค่าบริการฟอกเลือดได้ตามสิทธิ

 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

ศูนย์ไตเทียม โทร. โทร 0-2363-9222 ต่อ 1925