วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำโดดเด่นด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์ ภายในปี 2564"

 

พันธกิจ (Mission)

โรงพยาบาลวิภาราม-ชัยปราการ มุ่งมั่น...

  1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์และพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องปลอดภัย และรวดเร็วทันต่อการรักษาพยาบาล

  2. ให้บริการที่อบอุ่น เป็นกันเองและสะดวกสบายด้วยคุณภาพมาตรฐาน

  3. มุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความพอใจต่อผู้รับบริการ

  4. ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยทั้งที่โรงพยาบาลและที่บ้าน เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ 

  5. ร่วมใส่ใจดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ